hjy^\ pj jj\ Ibnu Qeyyim 31-Cevziyya Sdbir Edanterin Azuqasi §ukdr Edanlarin Tadarilku Uddatus-Sabirin va Zaxiratu§-§8kirin Tahqiqat^i: 9bu Usama Salim bin id al-Hilali w ww . com Ssbr Edsnlarin Azuqssi $iikr Edanlarin Tadariiku TOVHJP a HLININ ON SOZU Miioappi Ma KITABIN YAZILMA Sa B9BJ V9 a Ha MJYYa TJ sa BRi N Lii Gavi mgnasl Ma Nsa Yi S9BRi N MAHi YY9Ti Yd ALJMLa RJN BU MOVZUDA FJKJRLa RJ sa BRi N a LAoa La Ri gz AFa La Ri) i La yanasi onun adlarinin aqqlanmasi S9Bi R ETM8K - Sa BJR ETPJRMa K.Sa BRJ QAZANMAQ Yd TOVSJYa ETM9K YERL9Ri N9 GOR9 Sa BRJN NOVL9Ri Giic Lu va zai F olmasina gor9 sa BRi N NOVLa Ri a LAOa LI OLPUGU MOVZULARA GORa Sa BRJN NOVLa Ri BAGLI OLPUGU BES HOKMa GOR8 Sa BRJN NOVLa Ri sa BRi N Da Raca La Ri NJN Fa ROLa Ri sa BRi N Ta RJFa LAYio va Maza MMa T olunan oisi MLa Ri sa Ra FLi va pis Ki Msa La Ri N sa Bi RLa Ri NDa Ki Fa RO sa BRa KOMa K EDa N sa Ba BLa R JNSANIN BUTUN HALLARPA Sa BRa EHTJYACI OLMASI HAQQINPA Sa BRJN JNSANLARA COX AGIR Ga LMa SJ Sa BJR HAQQINPA AYa La R Sa BJR HAQQINPA SUNNa Pa N Ha PJSLa R S8BRJN Fa ZJLa TJ HAQQINPA a SHABa NJN SOZLa RJ MLTSJBa TLa R QARSISINPA AGLAMAQ, F3RYAP ETMa K, PALTARI CIRMAQ, CAHJLJYYa SOZLa RJNJ PEMa K JMAN JKJ CURPUR: Sa BJR Yd SUKUR sa Bi RLa sii KURPa N hansinin paha Fazi La TLi va ustun olmasi haqqinpa Mii BAHisa sa Bi R EPa NLa RLa sukur EPa NLa Ri N hokm va Fa RQi SUKUR EPa N Za NGJNJN, YAXUP Sa BJR EP3N YOXSULUN USTUN OLMASI BAR8P8 ALJMLa R ARASINPA FJKJR AYRILIGININ OLMASI Yd BUNLARPAN HANSININ POGRU OLMASI Sa BJR EPa N YOXSULLARIN LTSTLTN OLMASINI JPPJA EPa NLa RJN QURAN, SUNNa, asa R Vd JBRa TAMJZ MJSALLARPAN Pa LJLLa RJ PUNYANIN Ha OJOa Ti NJ ACIOLAYAN MJSALLAR SUKUR EPa N Za NGJNLa RJN USTUN OLMASINI JPPJA EPa NLa RJN QURAN, SUNNa, asa R Yd JBRa TAMJZ MJSALLARPAN Pa LJLLa RJ sa BRa zjpp plan va onu pozan amjllbr Sa BJR Va SUKRUN ALLAHIN SJFa TLa RJNa PAXJL OLMASI Yd ALLAHIN OZUNU a S-S8KUR V8 8S- sa BUR api i La aplanpirmasi SON SOZ B8Zi Ha PJS TERMi NLa RJNJN i ZAHLI LUGa TJ Sabr Edanlarin Azuqasi $iikr Edanlarin Tadariikii 9HLININ ON SOZU Goyleri diraksiz olaraq tutan, alamlara rahmat olaraq rasul va nabilar gondaran, ozundan basqa guc va qiivvat sahibi olmayan, yerda va goyde tak ilah olan Allaha hamd, gondardiyi son Nabi ve Rasul, gozlarimizin nuru Muhammada onun ahli-beytina salat va salam olsun. Tarn adi beladir: Muhammad bin 9bi Bakr bin 9yyub bin Sad 9z Zari 3d Dimasqi, Abu Abdillah, Samsuddin (691-751 h/1292-1350 m).

basqasinin altinda tutdu xnxx-76basqasinin altinda tutdu xnxx-7

Onlar dogru yolda olanlardir» (dl-Bdqdrd, 155- 157).

Allah-taala qullarma din va dunya mesalalarinda ba§larma bir miisibet galdiyi zaman sabir va dua ila yardim dilemalerini tovsiya edarak buyurur: «(Musibet vaxtmda) sabir etmak va namaz qilmaqla (Allahdan) komak dilayin!

Bu, agir is, olsa da, (Allaha) itaat edanlar iiciin agir deyildir» (dl-Bdqdrd, 45). Allah-taala diinyadan va nematindan uz cevirib, savabi arzulayanlarm, ancaq sabirli mominlar oldugunu xabar verarek buyurur: «Axirat barasinda elm verilmi§ kaslar isa bela dedilar: "Vay halmiza! ) Iman gatirib yax§i amal edan kimsa iiciin Allahm mukafati (tamannasmda oldugunuz var-dovlatdan, dabda-badan) daha yax§idir. (Qazaba sabirla, cahalata elmla, xasisliya comardlikla, cazaya bagi§lamaqla cavab ver! Allah-taala andla takid edarak buyurur: «And olsun axsam cagma. Yalniz iman gatirib yax§i amallar edan, bir-birina haqqi tovsiya edan va sabri tovsiya edanlardan ba§qa! Insanlar sag va sol taraf sahiblari olmaq uzra iki qisimdir.

Allah-taala Cannati qazanan va Cahannamdan qurtulanlann ancaq sabir edanlar olacaqlanni beyan edarak: «Haqiqatan, Man sabir etdiklarina gora onlari mukafatlandirdim. Buna (bu nemata) yalniz sabir edanlar (Allaha itaat va ibadat etmayi fani dunya mahndan iistiin tutanlar, hayatm catinliklarina dozanlar) qovu§arlar! Allah-taala pisliya yax§ihqla cavab verilanda, pislik edenin yaxm bir dost ola bilacayini xabar vermi§dir: «Yax§iliqla pislik eyni ola bilmaz! ) Bela olduqda aramzda du§mancilik olan §axsi, sanki yaxm bir dost gorarsan! Sabir va marhemeti tovsiya edanlar, Allahm ayalerina iman edanlar, sabir edanlar va §ukur edanlar sag taraf sahiblaridir.

Bu vasflarila sag taraf sahiblari, sol taraf sahiblarindan ayrilir.

Mominlarin vasflarindan an boyuklari sabir va s/iikurdur.

Allah-taala, melakler, peygambarlar va biitiin mominlar onu madh etmisdir.

Bundan basqa, "Livaul-hdmd" ("Hamd bayragi") adh bayraq yalniz onun adina aid edilmisdir. 4 Sabr Edanlarin Azuqasi $iikr Edanlarin Tadariikii dualari da Allaha hemd etmek olacaqdir.

Dolayisiyla bu haqda malumat sahibi olmaq har miiselmana farzdir ki, belaca bu vacibi yerina yetirsin va sabrin va sabrsizliyin vasflarini bilsin va uzarina dusani etsin! Maxluqatmin biitiin islari Onun istayina baghdir, Allah-taala qiyamat giiniinda caginsmi qebirda olanlara esitdiracak.